الگوی قطبی میکروفون چیست؟

الگوی قطبی میکروفون، نحوه دریافت صدا توسط میکروفون از جهات مختلف را مشخص می کند. هر الگوی قطبی دارای یک منطقه حساسیت اصلی است که در آن میکروفون بیشترین حساسیت را به صدا دارد. همچنین، یک منطقه دارد که در آن میکروفون کمترین حساسیت را به صدا دارد.

انواع اصلی الگوهای قطبی میکروفون عبارتند از:

Omnidirectional:این الگوی قطبی بیشترین حساسیت را به صدا از همه جهات دارد. میکروفون های omnidirectional برای ضبط صدا در محیط های باز یا در شرایطی که می خواهید صدای همه جهت را ضبط کنید، مناسب هستند.

Cardioid: این الگوی قطبی بیشترین حساسیت را به صدا از جلو دارد و حساسیت کمتری به صدا از پشت و کناره ها دارد. میکروفون های cardioid برای ضبط صدا از منابع صوتی مشخص، مانند صدای خواننده یا ساز، مناسب هستند.

Bidirectional: این الگوی قطبی بیشترین حساسیت را به صدا از جلو و عقب دارد و حساسیت کمتری به صدا از کناره ها دارد. میکروفون های bidirectional برای ضبط صدای دو منبع صوتی در مقابل یکدیگر، مانند صدای دو نفری که صحبت می کنند، مناسب هستند.

Supercardioid: این الگوی قطبی شبیه به cardioid است، اما حساسیت کمتری به صدا از کناره ها دارد. میکروفون های supercardioid برای ضبط صدا از منابع صوتی مشخص در محیط های پر سر و صدا، مناسب هستند.

Hypercardioid: این الگوی قطبی شبیه به supercardioid است، اما حساسیت کمتری به صدا از کناره ها دارد. میکروفون های hypercardioid برای ضبط صدا از منابع صوتی مشخص در محیط های بسیار پر سر و صدا، مناسب هستند.

انتخاب الگوی قطبی مناسب برای یک کاربرد خاص، به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله نوع منبع صوتی، محیط ضبط و ترجیحات شخصی.

در اینجا چند نکته برای انتخاب الگوی قطبی مناسب آورده شده است:

برای ضبط صدا در محیط های باز یا در شرایطی که می خواهید صدای همه جهت را ضبط کنید، از الگوی قطبی omnidirectional استفاده کنید.
برای ضبط صدا از منابع صوتی مشخص، مانند صدای خواننده یا ساز، از الگوی قطبی cardioid استفاده کنید.
برای ضبط صدای دو منبع صوتی در مقابل یکدیگر، از الگوی قطبی bidirectional استفاده کنید.
برای ضبط صدا از منابع صوتی مشخص در محیط های پر سر و صدا، از الگوهای قطبی supercardioid یا hypercardioid استفاده کنید.